เวลา: 0 วินาที
คะแนน: 0

เกมส์จะเริ่มจับเวลา 120 วินาที เมื่อผู้เล่นคลิกภาพแรก และหาผู้เล่นที่จับคู่ได้มากสุดใน 120 วินาที